avatar 17.31 15.43
avatar 7.10 3.66
avatar

Smetankovich

Smetankovich

2.10 1.96
avatar 1.89 1.66
avatar 1.84 1.40
avatar 0.77 1.36
avatar 0.81 1.08
avatar

outsider

Dmitry

0.39 0.93
avatar

smalltownboy

Александр

0.26 0.89
avatar 0.82 0.66
avatar 0.52 0.58
avatar

Bob

0.36 0.55
avatar 0.33 0.54
avatar 0.14 0.52
avatar

Dombay

Sergiy Domushchey

0.14 0.52