avatar 0.00 -103.00
avatar 0.00 -20.64
avatar 0.00 -20.60
avatar 0.00 -15.48
avatar 0.00 -10.32
avatar 0.00 -10.30
avatar 0.00 -10.30
avatar 0.00 -5.68
avatar 0.00 -5.16
avatar 0.00 -5.16
avatar 0.00 -5.16
avatar 0.00 -5.15
avatar 0.00 -5.15
avatar 0.00 -5.15
avatar 0.00 -5.15